.
Przedmioty własności przemysłowej stanowią wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.


1-2

Wynalazki

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (pwp), nie podaje definicji wynalazku, zgodnie z art. 24 ustawy pwp patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Należy pamiętać, że nowość wynalazku oceniana jest w skali światowej. Za wynalazki nie uważa się w szczególności:
 • odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych
 • wytworów o charakterze jedynie estetycznym
 • planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier
 • wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki
 • wytworów lub sposobów, których:
 • możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana, lub
 • wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki
 • programów do maszyn cyfrowych
 • przedstawienia informacji.
Na wynalazki udzielane są patenty. Przez uzyskanie patentu Uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.
Dokonując zgłoszenia wynalazku należy przygotować:
 • zlecenie na dokonanie zgłoszenia wynalazku zawierające imię i nazwisko/nazwę oraz adres Zgłaszającego zgodny z wpisem do właściwego rejestru
 • imię i nazwisko twórcy wynalazku
 • krótki opis istoty rozwiązania, będącego przedmiotem wynalazku
 • rysunki niezbędne do zrozumienia wynalazku
 • numer REGON/NIP oraz dane do wystawienia FV

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.


1-2

Wzory użytkowe

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Nowość wzoru użytkowego, podobnie jak wynalazku oceniana jest w skali światowej, natomiast wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Na wzory użytkowe udzielane jest prawo ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.
Dokonując zgłoszenia wzoru użytkowego należy przygotować:
 • zlecenie na dokonanie zgłoszenia wzoru użytkowego zawierające imię i nazwisko/nazwę oraz adres Zgłaszającego zgodny z wpisem do właściwego rejestru
 • imię i nazwisko twórcy wzoru użytkowego
 • krótki opis istoty rozwiązania, będącego przedmiotem wzoru użytkowego
 • rysunki niezbędne do zrozumienia wzoru użytkowego
 • numer REGON/NIP oraz dane do wystawienia FV

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.


1-2

Znaki towarowe

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zgłoszenie krajowe), Unii Europejskiej (zgłoszenie unijnego znaku towarowego), lub w wybranym państwie na świecie (zgłoszenie międzynarodowe znaku towarowego). Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy dziesięcioletnie.
Dokonując zgłoszenia znaku towarowego należy przygotować:
 • zlecenie na dokonanie zgłoszenia znaku towarowego zawierające imię i nazwisko/nazwę oraz adres Zgłaszającego zgodny z wpisem do właściwego rejestru
 • wykaz towarów/usług, które będą oznaczane znakiem
 • przedstawienie znaku w pliku jpg, jeżeli zgłoszenie dotyczy znaku słowno-graficznego, znaku graficznego lub przestrzennego.
  W przypadku zgłoszenia unijnego znaku towarowego standardowy typ pliku używany do przedstawienia zgłaszanego znaku powinien spełniać następujące kryteria:
 • maksymalny rozmiar obrazu: 2835 x 2010 pikseli
 • rozdzielczość druku: min. 96, maks. 300 DPI
 • numer REGON/NIP oraz dane do wystawienia FV
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

1-2

Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem natomiast jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Za wytwór uważa się także przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony), jak również wymienialną część składową wytworu złożonego, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje ona widoczna w trakcie jego zwykłego używania. Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zgłoszenie krajowe) Unii Europejskiej (zgłoszenie unijnego wzoru przemysłowego), lub w wybranym państwie na świecie (zgłoszenie wzoru przemysłowego w systemie międzynarodowym). Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy.
Dokonując zgłoszenia wzoru przemysłowego należy przygotować:

 • zlecenie na dokonanie zgłoszenia wzoru przemysłowego zawierające imię i nazwisko/nazwę oraz adres Zgłaszającego zgodny z wpisem do właściwego rejestru
 • imię i nazwisko twórcy wzoru
 • przedstawienie wzoru w pliku jpg. W przypadku zgłoszenia unijnego wzoru przemysłowego standardowy typ pliku używany do przedstawienia zgłaszanego wzoru powinien spełniać następujące kryteria:
 • maksymalne rozmiary obrazu: 5000 x 5000 pikseli
 • rozdzielczość druku: min. 72, maks. 300 DPI
 • numer REGON/NIP oraz dane do wystawienia FV
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

1-2

Topografia układów scalonych

Przez topografię układu scalonego, zwaną dalej „topografią”, rozumie się rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Natomiast przez układ scalony rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych. Udzielenie prawa z rejestracji stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji topografii. Uprawniony może wskazać, że jego topografia została zarejestrowana, poprzez umieszczenie na topografii lub produkcie zawierającym chronioną topografię litery „T” wpisanej w okrąg. Przez uzyskanie prawa z rejestracji Uprawniony nabywa prawo do wyłącznego korzystania z topografii w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona topografii ustaje po dziesięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej.

1-2

Oznaczenia geograficzne

Oznaczeniami geograficznymi, w rozumieniu ustawy, są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru. Na oznaczenie geograficzne udziela się prawa z rejestracji. Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy.
logo


6tel. 695-341-442


6e-mail: info@legepatent.pl


6

Kancelaria Patentowa "LegePatent"
Beata Anna Kucharczyk

ul. Norwida 7 lok. 28
41-300 Dąbrowa Górnicza