-LegePatent-

Kancelaria Patentowa „LegePatent” świadczy usługi z zakresu własności intelektualnej, w tym głównie własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, domen internetowych, jak również prawa autorskiego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie zapewnia profesjonalną obsługę z zakresu własności przemysłowej. Specjalizuje się w krajowych, wspólnotowych, jak i międzynarodowych zgłoszeniach przedmiotów własności przemysłowej m. in. znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków oraz wzorów użytkowych. Wykonuje badania zdolności rejestrowej oznaczeń oraz czystości rozwiązań przed ich zgłoszeniem, a także udziela kompleksowych porad prawnych i konsultacji z dziedziny ochrony własności intelektualnej. Ponadto kancelaria reprezentuje osoby fizyczne i prawne w dziedzinie prawa własności intelektualnej w postępowaniach przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, administracyjnym oraz urzędami państwowymi. Właścicielem oraz założycielem kancelarii jest Beata Kucharczyk, rzecznik patentowy. Zapraszamy do współpracy oraz szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Beata Anna Kucharczyk

Absolwentka Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego o specjalizacji Ochrona Patentowa w Technice, ukończyła studia podyplomowe Prawo Własności Przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2011 r. jest rzecznikiem patentowym, wpisanym na listę rzeczników patentowych pod numerem 3314, uprawnionym do występowania przed Urzędem Patentowym RP oraz przed polskimi sądami cywilnymi, gospodarczymi i administracyjnymi w sprawach dot. własności intelektualnej, a ponadto jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie własności przemysłowej zdobyła pracując wcześniej w innych kancelariach patentowych (od 2004 r.). Posiada również uprawnienia:

Europejski rzecznik patentowy ds. unijnych znaków towarowych oraz wzorów (od 2011 r.) - wpisana na listę Europejskich Rzeczników ds. Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów pod numerem 56994, uprawniona do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO - European Union Intellectual Property Office) w Alicante w sprawach dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
Zawodowy pełnomocnik przed WIPO (od 2011 r.) - uprawniony do występowania przed Międzynarodowym Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO - World Intellectual Property Organization) w sprawach międzynarodowych rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych, jak również uprawniona do występowania w procedurze międzynarodowej PCT (Patent Cooperation Treaty) dot. zgłoszeń wynalazków międzynarodowych.
Języki obce: angielski.

-Oferta-

kompleksowe usługi w zakresie własności przemysłowej

W sprawach z zakresu własności przemysłowej kancelaria patentowa LegePatent świadczy usługi tj.:

 • przygotowanie dokumentacji oraz zgłaszanie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP (UP RP) i zagranicznych urzędach patentowych,
 • przygotowanie dokumentacji oraz zgłaszanie unijnych znaków towarowych i unijnych wzorów przemysłowych w trybie wspólnotowym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO – European Union Intellectual Property Office),
 • przygotowanie dokumentacji oraz zgłaszanie wynalazków (zgłoszenia PCT), znaków towarowych i wzorów przemysłowych w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO – World Intellectual Property Organization),
 • przeprowadzanie badań zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych,
 • przeprowadzanie badań stanu techniki w określonej dziedzinie, badań zdolności patentowej oraz czystości patentowej rozwiązań i wyrobów
 • sporządzanie opinii prawnych dot. przedmiotów własności przemysłowej,
 • przygotowanie wzorów umów licencyjnych.


sprawy sporne dot. naruszeń przedmiotów własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji

W sprawach spornych dot. naruszeń przedmiotów własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji kancelaria patentowa LegePatent:

 • przygotowuje pisma wzywające do zaniechania naruszeń praw wyłącznych
 • przygotowuje pisma w przypadku zaistniałych trudności w uzyskaniu prawa wyłącznego,
 • sporządza sądowe i przedsądowe pisma procesowe,
 • reprezentuje osoby fizyczne i prawne w postępowaniu przed: Urzędem Patentowym RP w Warszawie; polskimi sądami administracyjnymi, gospodarczymi, cywilnymi oraz przed sądem wspólnotowym (XXII Wydział SO w Warszawie), orzekającym w sprawach naruszeń unijnych.


działania po uzyskaniu ochrony na znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki oraz wzory użytkowe

Po uzyskaniu ochrony na znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe kancelaria LegePatent:

 • zapewnia utrzymanie ochrony przedmiotów własności przemysłowej w kraju i za granicą,
 • dokonuje stosownych zmian w rejestrach krajowych, wspólnotowych oraz międzynarodowych, związanych m.in. ze zmianą właściciela prawa wyłącznego lub zmianą danych adresowych.

PORADY PRAWNE Z DZIEDZINY PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, PRAWA AUTORSKIEGO ORAZ ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

KONTAKT


6tel. 695-341-442


6e-mail: info@legepatent.pl


6

Kancelaria Patentowa "LegePatent"
Beata Anna Kucharczyk

ul.Słoneczna 5
42-520 Dąbrowa Górnicza